Назм пусласынынъ догърулыгъы

Къырым тили ве эдебияты боюнджа мутехассыс, ишлери, теджрибеси боюнджа медениетшынас (музей, театр хадими), табиаты, мерагъы, къонушмагъа бильгени боюнджа джемаатчы Майе Сафет миллий шиириет алеминде бугуньде белли сыма.

Бир къач сыраттан юрмек-кечмек заруриети олгъан бу алельхусус, инджеликни севген алемге о, насыл, къайсы дуракътан киргенини, энди хатырламакъ, бельки де имкяны ёкъ. Амма, корюне ки, Майе ханымнынъ онъа (алемге) кирмеси белли бир эминликнен ве, нетиджеде, темелли олды.

Кет-кете белли олаяткъан «Къырым инджири» эдебий ярышнынъ 2018 с. отькерильген биринджи фестивалинде Майе ханым къырымтилли назм (поэзия) номинациясынынъ гъалибеси танылды. Онъа енъиш кетирген «Хансарай» адлы эсери былтыр «Къырым» газетинде дердж этильген ве окъуйыджыларымызнынъ дикъкъатыны джельп эткен эди.

Шиириетимизнинъ тек озюне хас олгъан чокъ асырлы миллий чизгилерини ве шаркъ эдебиятына аит аньанелерини кенишлетмек ёлларыны арагъан шаирлеримиз бар. Олар гъарп, хусусан, авангард шиириетининъ хусусиетлерини къырым назмиетине келиштирмек киби экспериментчиликнен огърашалар. Биз бу ашламакъ ынтылувларынынъ мувафакъиетли ве бираз бош, уйгъунсыз мисаллерини коремиз.

Майе ханым иджадынынъ къайсы бир ёнелишине бу экспериментчилик ят, кедер эткен, келишмеген шей дегиль. О, сыфаты чокъ анълашылмагъан, эсерге муайенсизликни кирсеткен насылдыр эдебий васталарнен мукъайтлыкъ ве къарарыны билип къуллана. Ондан да гъайры, шаире миллий мевзуатнынъ энъ къою, энъ терен къысымы ичинде булунмакъта.

Фикиримиздже, иджадынынъ эсас мундериджесини халкъ яшайышынынъ озегинден четлештирмеген муэллиф назм-бедиийлик шекиллеринен къулланув имкянларына кельгенде озюни баягъы сербест дуя, яни эксперимент чешитлеринен истегени къадар къуллана биле (советлер заманында бу джеэттен олгъан чокътан-чокъ сынъыр ве маниаларны хатырламакъ мумкюн).

Майе ханымгъа бу онынъ миллий назм пусласы, эр вакъытта киби, догъру ве ишанчлы олмасыны ве янъы-янъы иджадий мувафакъиетлерге таба косьтермесини ве мунтазам суретте кетирип турмасыны тилеймиз.

Бекир Мамут.

№5, 05. 02. 2020 с.

  menbaa  

artqa qayt 

baş saifege


Створіть свій вебсайт або інтернет-магазин за допомогою Mozello.

Швидко, просто, без програмування.

Поскаржитися на порушення Більше
Яндекс.Метрика